Όροι Χρήσης

1. Ο ιστότοπος www.makedoniamall.com ιδιοκτησία του φορέα διαχείρισης στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑεταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» (εφεξής ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), προσφέρει στον επισκέπτη/χρήστη του (εφεξής χρήστη) πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό κέντρο, αποκλειστικά για ενημερωτικούς/πληροφοριακούς μη εμπορικούς σκοπούς.

2. Ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης του ιστότοπου και να προβεί σε περιήγηση και χρήση του, μόνον υπό τον όρο ότι τους αποδέχεται πλήρως. Καλείται επίσης να τους ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές, καθώς η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η περιήγηση στον ιστότοπο και η καθοιονδήποτε τρόπο χρήση του, συνιστούν πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των όρων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με την αποδοχή των Όρων, ο xρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οκτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή.

3. Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ μεριμνά διαρκώς ώστε το περιεχόμενο του ιστότοπου να είναι ακριβές, πλήρες και ασφαλές, δύναται δε να το τροποποιεί, ή συμπληρώνει οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη σχετική προειδοποίηση/ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ δεν φέρει ευθύνη έναντι οιουδήποτε, για οποιασδήποτε μορφής ζημία που ενδέχεται να προκύψει, εξαιτίας της χρήσης των πληροφοριών ή των δεδομένων που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, αλλά και στις σελίδες/συνδέσμους στις οποίες αυτός παραπέμπει ή μεταφέρει τον χρήστη (links) και βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων.
Το περιεχόμενο του ιστότοπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» (as is) χωρίς καμία εγγύηση -ρητή ή συναγόμενη- περί της ορθότητας, αρτιότητας ή και καταλληλότητάς του για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επιπλέον η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενό τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη παρέχονται απαλλαγμένοι από «ιούς» ή κακόβουλο λογισμικό.

4. Εκτός των ρητά αναφερομένων κατωτέρω εξαιρέσεων (πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, συνεργατών και φορέων), το περιεχόμενο του ιστότοπου στο σύνολό του αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και των εταιρειών του Ομίλου της και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά στον χρήστη η καθοιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά χρήση του πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα ιστότοπο.
Ρητά διευκρινίζεται ότι τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο υπό τα εμπορικά σήματα τρίτων αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών και ουδεμία συνδεόμενη με αυτά ευθύνη βαρύνει την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους χρήστες για προσωπική χρήση.

5. Κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο, ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στο πλαίσιο νομικής της υποχρέωσης δύναται να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που λαμβάνει/συγκεντρώνει προς το σκοπό αποφυγής παράνομης δραστηριότητας.

6. Οι σύνδεσμοι (links) του www.makedoniamall.com προς άλλους δικτυακούς τόπους έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών και οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους εκεί προβλεπόμενους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Εάν ο χρήστης του www.makedoniamall.com αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

7. Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ιστότοπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση των αρχείων που εμπεριέχονται σε αυτήν και δεν προκαλούν βλάβη στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη. Χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη για τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου, για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή/και σελίδες του, καθώς και για την στατιστική (ανώνυμη) ανάλυση προς τη βελτίωση των υπηρεσιών του και του περιεχομένου και ιστότοπου.
Στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται δύο τύποι cookies :
α) μόνιμα cookies, τα τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα, τα οποία καθιστούν ευχερέστερη την πλοήγηση του χρήστη και μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο και β) cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία χρησιμοποιούνται δεν παραμένουν αποθηκευμένα μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης στον ιστότοπυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

8. Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, πέραν των τεχνικών πληροφοριών (διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα), οι οποίες συλλέγονται στο πλαίσιο περιήγησης του χρήστη στον ιστότοπο και ενδέχεται να συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Η επεξεργασία αυτών γίνεται στο βαθμό που είναι αναγκαία για τεχνικούς λόγους, την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.
Σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών για σκοπούς εμπορικούς και διαφήμισης, τούτη θα γίνεται μόνο κατόπιν σχετικής ειδικής ενημέρωσης και ρητής συγκατάθεσης του χρήστη.

9. Οι ανωτέρω όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή τους και την εν γένει χρήση του ιστότοπου, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

10. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του ιστότοπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 21:00
Σάββατο: 08:00 – 20:00
Κυριακή: Κλειστά

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 21:00
Σάββατο: 09:00 – 20:00
Κυριακή: Κλειστά

OPTIONS CINEMAS

Δευτέρα – Παρασκευή: 18:00 – 01:00
Σάββατο: 16:00 – 01:00
Κυριακή: 16:00 – 01:00

GOODYS BURGER HOUSE

Δευτέρα – Κυριακή: 10:00 – 24:00

ELPEDISON

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 21:00
Σάββατο: 10:00 – 20:00
Κυριακή: Κλειστά

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Λ.ΡΑΚΚΑ Ο.Ε.

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 21:00
Σάββατο: 08:00 – 20:00
Κυριακή: Κλειστά (εκτός διημερεύσεων)

ARCADE by Cocolak

Δευτέρα – Παρασκευή: 11:00 – 22:00
Σάββατο - Κυριακή: 11:00 – 23:00

ΒΕΝΕΤΗΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 21:00
Σάββατο: 08:00 – 20:00
Κυριακή: Κλειστά

SCREEN Cafe

Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30 – 01:00
Σάββατο: 08:00 – 01:00
Κυριακή: 08:30 – 01:00

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Τομπάζη 15, 555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ. +30 2310 499248
Κ. +30 695 2221029
Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Όροι Χρήσης
Ενημέρωση Καταγραφής CCTV